PRIVACYVERKLARING ALGEMEEN 

Kim Peeters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring wil ik je transparant informeren over welke gegevens ik verzamel en hoe ik ermee omga. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien je vragen hebt hieromtrent kan je mailen naar stoelenwever@gmail.com.

Kim Peeters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

WAAROM VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS 

Jouw persoonsgegevens worden door Kim Peeters verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruik ik uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw bericht.
 • Als u om productinformatie vraagt, gebruik ik uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag.
 • Voor aankopen (DIY-pakketten, herstellingen, meubels, …) vragen we de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. De betalingsgegevens nemen we ook op in onze boekhouding. Deze gegevens verzamelen we om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. We informeren je verder via e-mail over het gekochte product en diensten.
 • Het verstrekken van dienst na verkoop.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Persoonlijke identiteitsgegevens: 

 • Naam 
 • Voornaam
 • Postadres
 • GSM nummer 
 • Email

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens die je aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Kim Peeters zal jouw persoonsgegevens nooit zomaar doorgeven aan partners. Moesten we dat om een of andere reden wel willen doen, zullen we daar jouw uitdrukkelijke toestemming voor vragen. Kim Peeters werkt wel samen met derden om de verwerking van gegevens mogelijk te maken, zoals webhosting, nieuwsbrieven, online formulieren en IT-infrastructuur. Voor de boekhouding werken we eveneens samen met een extern kantoor. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst die de veiligheid van jullie persoonsgegevens waarborgt. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

 

BEWAARTERMIJN 

Kim Peeters bewaart persoonsgegevens niet langer dan maximaal 3 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Telkens per 31 december na periode van maximum 3 jaar worden de gegevens gewist.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens Kim Peeters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Ik gebruik een gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
  U heeft recht op inzage en recht op bewerken of verwijdering van uw persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Dit kan door een eenvoudig aanvraag per mail: stoelenwever@gmail.com. Je kan dit ook bekomen door contact met me op te nemen via de gegevens zoals vermeld bij ‘Algemeen’ bovenaan deze privacyverklaring. 

Tevens kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. 

 

KLACHTEN 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hiervoor direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Kim Peeters heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen verschijnen op onze website.

Update 30/03/2020