Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.atelierseptember.be (hierna de “Webshop”). De Webshop is een initiatief van Kim Peeters (hierna “Atelier September”). Door de toegang tot en het gebruik van de Webshop verklaart u zich als bezoeker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. 

 

Wanneer u via de Webshop een bestelling plaatst, zijn hierop de algemene voorwaarden van Atelier September van toepassing en hebben deze in geval van tegenstrijdigheid voorrang op de bepalingen van deze disclaimer.

 

  1. Inhoud en aansprakelijkheid

De inhoud van de Webshop is slechts informatief. Op geen enkel moment kan de bezoeker rechten ontlenen aan de inhoud van de Webshop. 

 

Atelier September neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de Webshop. Hierbij maakt zij zoveel mogelijk gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Atelier September is hierbij gedeeltelijk afhankelijk van informatie die haar wordt aangereikt door derde partijen, waaronder haar leveranciers. Atelier September stelt zich dan ook niet garant voor de juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van de weergegeven informatie. Atelier September stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de Webshop.

 

Indien u als bezoeker enige tekortkoming van de aangeboden informatie zou opmerken, kan u Atelier September daar steeds op wijzen door contact op te nemen via stoelenwever@gmail.com.    

 

Atelier September kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Webshop, met inbegrip van schade te wijten aan de slechte werking van de Webshop, of diens tijdelijke dan wel permanente onbeschikbaarheid. 

 

Atelier September kan niet verplicht worden de informatie op de Webshop up-to-date te houden en heeft steeds het recht om de Webshop, zonder enige voorafgaande melding, offline te halen.

 

  1. Intellectuele eigendom

Atelier September behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op de Webshop weergegeven informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Webshop, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van Atelier September over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken, tenzij dit toegestaan is door toepasselijke wet- en regelgeving. In alle andere gevallen, moet toestemming verkregen worden van Atelier September. 

 

Het gebruik van de Webshop impliceert geen enkele overdracht van, of licentie op, intellectuele eigendomsrechten die Atelier September kan laten gelden op (delen van) diens inhoud.

 

Eventuele verwijzingen naar handelsnamen, merken of andere beschermde elementen die toebehoren aan derde partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie van de door Atelier September aangeboden producten, of om het gebruiksgemak van de Webshop te verhogen door functies of inhoud van derde partijen te implementeren op de Webshop. Het gebruik van de Webshop verleent u dan ook geen enkel recht op het gebruik van deze handelsnamen, merken of andere beschermde elementen.

 

  1. Wijzigingen

Atelier September behoudt zich het recht voor om de via de Webshop aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer en de andere verklaringen, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan uitdrukkelijk melding te maken, tenzij toepasselijke wet- of regelgeving dergelijke melding vereist. Het behoort dan ook tot uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de op of via de Webshop aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de andere verklaringen, gewijzigd is ten opzichte van eerdere bezoeken.

 

  1. Hyperlinks en verwijzing naar inhoud van derden

De Webshop bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites. Eventuele hyperlinks naar andere websites houden geen bekrachtiging of aanbeveling in van de inhoud die daarop beschikbaar is. Eventuele hyperlinks worden de gebruiker louter ter informatie en voor zijn eigen gebruiksgemak aangeboden. Het gebruik ervan is voor eigen risico van de gebruiker.

 

Atelier September aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het raadplegen van deze externe websites, of uit het gebruik, de inhoud of beschikbaarheid ervan.

 

  1. Privacy

Atelier September hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor meer uitvoerige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijst Atelier September naar de Privacyverklaring en Cookieverklaring zoals gepubliceerd op de Webshop.

 

  1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op uw gebruik van de Webshop. In geval van een geschil dat ontstaat naar aanleiding van een bezoek aan of het gebruik van deze Webshop, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, tenzij tussen u en Atelier September een specifieke overeenkomst is gesloten die zelf of via toepasselijke algemene voorwaarden een andere bevoegde rechtbank aanduidt. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van consumenten indien en voor zover toepasselijke wet- of regelgeving op dwingende wijze bepaalt dat een ander recht van toepassing is of andere rechtbanken bevoegd zijn.